AugustoFerreiraViegasSecretário: Augusto Ferreira Viegas
AiresDireitodosSantosPresidente: Aires Direito dos Santos Tesoureiro: António Tavares